Profiel voorzitter VERON

21-06-2018

Wie wordt er leider in een bestuur?

Niet zoals je zou verwachten de meest slimme, de handigste, of de beste prater, maar meestal de mensen die het beste kunnen weergeven wat de groep voelt of wil. In tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt, is het niet de leider die de groep maakt, maar is het de groep die zijn eigen leider maakt. Er wordt niet altijd afgewacht of er een voorzitter uit de groep naar voren komt, vaak wordt een voorzitter aangewezen.

Het leiden van een groep is eerder een kwestie van organiseren dan het hebben van speciale eigenschappen. Uiteindelijk is leiderschap de kunst alle mogelijkheden die in de mensen zitten zo goed mogelijk te gebruiken. Leidinggeven betekent niet dat je altijd alles voor een groep moet doen. Het kan ook zijn dat je je op de achtergrond moet houden om de groep zelf te laten werken.

De voorzitter is eerder de spin in het web dan de baas van de organisatie

 

Hoofdtaken

Voorzitter van het bestuur

Primair vertegenwoordiger en woordvoerder van de vereniging

Voorzitter van de ALV

Voorzitter tijdens bestuursvergadering (6 keer per jaar)

Bevordert en onderhoudt contacten op bestuurlijk niveau met (3 tot 4 keer per jaar)

* gemeente en andere overheden

* zusterverenigingen

* VNO-NCW, Kamer van Koophandel

* andere externe stakeholders

 

Deeltaken

Verbindt en geeft leiding aan het bestuur en het bestuursteam

Neemt deel aan het periodiek bestuurlijk overleg met de gemeente

 

Coördineren en leiding geven

De voorzitter is in de eerste plaats coördinator en stemt de activiteiten binnen de organisatie op elkaar af.

De meeste bestuursactiviteiten binnen het vrijwilligerswerk spelen zich in groepen af. Als je met een groep werkt vraagt dat om een andere aanpak dan wanneer je alleen of met één of twee anderen iets uitvoert. Elke groep mensen is anders, maar er zijn wel een aantal algemene zaken over het werken met groepen te zeggen:

· het kan moeite kosten het over iets eens te worden

· iedereen moet goed op de hoogte zijn van de ideeën

· er moet tijd zijn om informatie te geven en gelegenheid om er om te vragen

· als er besluiten genomen worden is het handig dat iedereen, of een grote meerderheid, het ermee eens is. Als je als voorzitter leiding geeft is het prettig iets over individueel- en groepsgedrag van mensen te weten. Met deze kennis kan de voorzitter bepaalde gebeurtenissen beter begrijpen en misschien beter reageren op het gebeuren in een groep.

 

Inspireren

De voorzitter is door zijn netwerk op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen.

Door deze ontwikkelingen aan zijn bestuursleden door te geven brengt hij hen op nieuwe ideeën. In een levende dynamische organisatie worden steeds nieuwe vormen bedacht die het vrijwilligerswerk aantrekkelijk maken. Een onderdeel van leiding geven is de groepsleden steeds helpen hun eigen vorderingen te zien. Weergeven wat er is gebeurd en duidelijk maken wat er nog moet gebeuren. Bij leiding geven hoort ook hulp geven. Wanneer een bestuurslid zich minder prettig voelt, of te weinig kansen heeft, dan kan een voorzitter dit aan de orde stellen en bespreekbaar maken. Kortom, als voorzitter let je zowel op het verloop van het werk als op de sfeer in de groep. De voorzitter zal merken dat hij niet de enige is die op die dingen let. In elke groep zitten mensen die op een van beide of beide zaken letten. Daar kun je als voorzitter een heleboel aan hebben.

 

Samenwerken en delegeren

De voorzitter delegeert en draagt taken over en stimuleert samenwerking.

De voorzitter zorgt ervoor dat de bestuursleden elkaar leren kennen en zorgt voor duidelijkheid over de doelen van het bestuur. In een bestuur ziet de voorzitter erop toe dat de verschillen tussen de leden niet te groot worden door een goede taakverdeling toe te passen. Samenwerking kun je het beste bereiken door duidelijk te maken dat je elkaar, als bestuur, nodig hebt om een bepaald doel te bereiken. Als mensen in een bestuur bij elkaar komen hebben ze daar een reden voor. Ze hebben een doel voor ogen wat ze door middel van de organisatie willen bereiken. Samenwerken in een groep gaat beter als de deelnemers het eens zijn over het doel van de groep. Dat wil niet zeggen dat verschillende doelen nooit samen kunnen gaan. Het is wel belangrijk om ze van elkaar te weten en het eens te zijn over de bedoelingen.

 

Bemiddelen

Een belangrijke taak van de voorzitter is om de verschillende partijen op één lijn te krijgen.

Als de verschillende ideeën en meningen die binnen een bestuur leven niet met elkaar in overeenstemming worden gebracht, zal de samenwerking niet soepel verlopen. Er kunnen conflicten ontstaan. Vooral als er meningsverschillen zijn over het doel van de groep of de manier waarop je het doel kunt bereiken, is het belangrijk die met elkaar te bespreken. Als je dat niet doet zal er spanning en ergernis ontstaan en dat houdt je alleen maar af van het werk dat je wilt doen. De voorzitter zal conflicten in het bestuur te bespreekbaar moeten maken. In het geval van persoonlijke of gevoelsmatige tegenstellingen tussen mensen kun je proberen hen met elkaar te laten praten, om zo wat meer begrip voor elkaar te krijgen. Dat zal niet altijd lukken. Je kunt er dan over denken een manier van werken te zoeken waarbij de 'tegenstanders' niet zoveel samen hoeven te werken. Mensen willen niet alleen als lid van een groep beschouwd worden, ze willen ook gezien worden als een persoon met eigen kwaliteiten. Daardoor kan soms een sfeer van concurrentie ontstaan in een bestuur. Soms is concurrentie stimulerend. Als iedereen zijn best doet, zal dat ook goed voor de groep zijn. Maar concurrentie kan ook remmend werken. Vooral als de verschillen te groot worden. Dan leidt het tot afgunst en dan kan het een bron van conflict zijn.

 

Communiceren

Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met voorzitterschap.

Goed kijken en luisteren zijn onlosmakelijk verbonden met het voorzitterschap. Een voorzitter kan bepalen welke personen in de vereniging geïnformeerd moeten worden en gezamenlijk actie kunnen ondernemen. Belangrijk is ook dat de groep van tijd tot tijd even stilstaat bij wat er bereikt is: de evaluatie. Na afloop van een activiteit krijgt ieder de kans om te reageren op de gebeurtenissen, om commentaar te geven of om over de eigen bijdrage te vertellen. Je kunt het werk van de groep evalueren, je bekijkt met elkaar of je in de richting van je doel komt. Je kunt het hebben over de groep zelf. Dan gaat het over de sfeer in de groep en het gedrag van de groep of de groepsleden.

Bent u diegene of kent u iemand die geschikt is voor deze rol? Neem contact op via donny@reboreclame.nl of secretariaat@veron.nu